نمونه کار ها

خانه پروژه ها

تعدادی از پروژه های انجام شده

شماره ردیف نام مشتری آدرس
1 بازرگانی برنج فردین رنجبر و برادران گیلان - تالش
2 بازرگانی برنج بوستان خزر تالش(دشتیاری) گیلان- تالش
3 بازرگانی برنج وحید صفاپور گیلان- تالش
4 بازرگانی برنج اردشیر مرادی گیلان- تالش
5 بازرگانی برنج برادران پوربابایی گیلان - تالش
6 بازرگانی برنج نصرت جعفری گیلان - تالش
7 بازرگانی برنج امین موسوی گیلان - تالش
8 بازرگانی برنج علی رحمتی گیلان - تالش
9 بازرگانی برنج فرزام دلاوری گیلان - تالش
10 کارخانه برنجکوبی برادران نصرتی (1) گیلان - تالش
11 کارخانه برنجکوبی برادران نصرتی(2) گیلان - تالش
12 بازرگانی برنج مرتضی بهمنی گیلان - تالش
13 بازرگانی برنج مهدی نورانی گیلان - تالش
14 بازرگانی برنج داریوش میرزاد گیلان - تالش
15 بازرگانی برنج اورنگ طاهری گیلان - تالش
16 بازرگانی برنج جهانی-دشتیاری-دلاوری گیلان - تالش
17 کارخانه برنجکوبی صفر پورحاتمی گیلان - تالش
18 بازرگانی برنج عطالله حبیبی گیلان - تالش
19 بازرگانی برنج عادل رنجبر و پسران گیلان - تالش
20 بازرگانی برنج عمران شمسی گیلان - تالش
21 کارخانه برنجکوبی برادران زیبایی گیلان - تالش
22 بازرگانی برنج علی موسی زاده گیلان - لیسار
23 بازرگانی برنج سید مقدم احسانی(1) گیلان - جوکندان
24 بازرگانی برنج سید مقدم احسانی(2) گیلان- جوکندان
25 بازرگانی برنج احسانی - ضمیری گیلان - جوکندان
26 بازرگانی برنج سید محمد اصلح نژاد گیلان - تالش
27 بازرگانی برنج پرویز ملیحی گیلان - اسالم
28 بازرگانی برنج اردوان محمدی گیلان - اسالم
29 بازرگانی برنج داریوش متینی گیلان - اسالم
30 بازرگانی برنج محمد روشندل گیلان - اسالم
33 بازرگانی برنج عبادی - بهاری گیلان - اسالم
34 بازرگانی برنج جاوید ایرانی گیلان - اسالم
35 بازرگانی برنج عطالله انعامی گیلان - اسالم
36 بازرگانی برنج عنایتی - پورخودکار گیلان - اسالم
37 بازرگانی برنج جواد میرزایی گیلان - اسالم
38 بازرگانی برنج رحمان لطیفی گیلان - اسالم
39 بازرگانی برنج اعتماد (1) گیلان - اسالم
40 بازرگانی برنج اعتماد(2) گیلان - اسالم
41 بازرگانی برنج مرحمت ظهیری گیلان - اسالم
42 بازرگانی برنج افراسیابی و شرکاء گیلان - تالش
43 بازرگانی برنج قهرمان داداشیان گیلان - تالش
44 بازرگانی برنج منصور دلاوری گیلان - تالش
45 بازرگانی برنج اشکان رحیمی گیلان - پره سر
46 بازرگانی برنج پژمان غریبی گیلان - پره سر
47 بازرگانی برنج اکبر رضایی گیلان - پره سر
48 بازرگانی برنج سبحان برجی گیلان - پره سر
49 بازرگانی برنج ولی بنیاد گیلان - پره سر
50 بازرگانی برنج کاظم خردادی گیلان - ماسال
51 بازرگانی برنج قاسم خردادی گیلان - ماسال
52 بازرگانی برنج یحیی خوشحال گیلان - رشت
53 بازرگانی برنج حسن طاعتی گیلان - رشت
54 بازرگانی برنج حامد اعتمادی گیلان - ماسال
55 بازرگانی برنج تقی ریماز گیلان - ماسال
56 بازرگانی برنج علی رستم نژاد گیلان - ماسال
57 بازرگانی برنج مهران فرجی گیلان - ماسال
58 بازرگانی برنج همتی گیلان - رشت
59 بازرگانی برنج همتی گیلان - شکارسرا
60 بازرگانی برنج موسوی گیلان - رشت
61 بازرگانی برنج رضا حقیقی خواه گیلان - رشت
62 بازرگانی برنج حمید غریبی گیلان - رشت
63 بازرگانی برنج ولی الله باقری گیلان - لیسار
64 بازرگانی برنج فریدون رضایی گیلان - لیسار

شماره ردیف نام مشتری آدرس
65 کارخانه برنجکوبی عزیزی اردبیل - پارس آباد
66 کارخانه برنجکوبی گول اوغلان جمهوری آذربایجان - باکو
67 کارخانه برنجکوبی طاهر اقاداش جمهوری آذربایجان - باکو
68 کارخانه برنجکوبی علی ابراهیم زاده خوزستان شوشتر
69 بازرگانی برنج ذبیح الله پورحسینی گیلان - پره سر
70 بازرگانی برنج علی مهری گیلان - پره سر
71 بازرگانی برنج محمد رسول اعظمی گیلان - پره سر
72 کارخانه برنجکوبی خدادادی آذربایجان شرقی - میانه
73 کارخانه برنجکوبی محمد رضا راست کردار گیلان - صومعه سرا
74 کارخانه برنجکوبی احمد سواری خوزستان - اهواز
75 بازرگانی برنج فلاح گیلان - رودسر
76 بازرگانی برنج جنابی گیلان - لنگرود
77 بازرگانی برنج پورنوری - دشتیاری گیلان - رضوانشهر
78 کارخانه برنجکوبی کعبی خوزستان
79 کارخانه برنجکوبی محسنی خوزستان
80 کارخانه برنجکوبی حمزه نادری خوزستان
81 کارخانه برنجکوبی علی ساکی -عادل سواری خوزستان - اهواز
82 بازرگانی برنج قوی پنجه گیلان - رشت
83 بازرگانی برنج رضا کریمی گیلان - لاهیجان
84 بازرگانی برنج کاظم نژاد گیلان - لنگرود
85 بازرگانی برنج باشتن گیلان - رضوانشهر
86 بازرگانی برنج کشوری گیلان - رشت
87 بازرگانی برنج غلامی گیلان - کوچصفهان
88 بازرگانی برنج محمد زاده گیلان - آستانه
89 بازرگانی برنج عباس رنجبر گیلان - رشت
90 کارخانه برنجکوبی حسن سواری خوزستان - اهواز
91 بازرگانی برنج حسن - رنجکش گیلان - صومعه سرا
92 بازرگانی برنج رضا سحر خیز گیلان - لاهیجان
93 بازرگانی برنج مهدی حقی گیلان - لنگرود
94 بازرگانی برنج محمد فلاح گیلان - لنگرود
95 بازرگانی برنج مسکین - ابراهیم زاده گیلان - کوچصفهان
96 بازرگانی برنج غلام علیزاد گیلان - کوچصفهان
97 بازرگانی برنج نوید رنجبر گیلان - رشت
98 بازرگانی برنج پورآقایی گیلان - رشت
99 بازرگانی برنج اکبر اکبرمهر گیلان - رشت
100 بازرگانی برنج عسگر شتابان گیلان - صومعه سرا
101 شرکت تولید کود شفارود گیلان - رضوانشهر
102 بازرگانی برنج فیروز راهرو زرگر البرز - هشتگرد
103 کارخانه برنجکوبی امیر آقاجانیان گیلان - تالش
104 کارخانه برنجکوبی کمال جعفری گبلان - تالش
105 بازرگانی برنج عباس - شفیعی گیلان - رشت
106 کارخانه برنجکوبی محمد رضا ایزدی گیلان - رشت
107 کارخانه برنجکوبی نسیی خوزستان - اهواز
108 بازرگانی برنج شعبانی گیلان - پره سر
109 بازرگانی برنج فریبرز ستوده گیلان - پره سر
110 بازرگانی برنج حسن طاعتی گیلان - خشکبیجار
111 کارخانه برنجکوبی محمد خسروی اردبیل - پارس آباد
112 بازرگانی برنج آقایی خراسان رضوی - مشهد
113 کارخانه برنجکوبی کاظم مرضه ای آذربایجان شرقی - میانه
114 کارخانه برنجکوبی اسماعیل نژاد گیلان - لاهیجان
115 کارخانه برنجکوبی احمد حسونی خوزستان - شوشتر
116 بازرگانی برنج سهراب راستگو گیلان - رضوانشهر
117 بازرگانی برنج کشوری گیلان - رشت
118 کارخانه برنجکوبی سیروس ختم افکن اردبیل - قره داغ
119 کارخانه برنجکوبی رضا اقبالی گیلان - تالش
120 کارخانه برنجکوبی خدادادی آذربایجان شرقی - میانه
121 بازرگانی برنج فیروز ظفری گیلان-تالش
122 کارخانه برنجکوبی عبدآذر اردبیل - پارس آباد
123 کارخانه برنجکوبی نقی زاده آذربایجان شرقی - میانه
124 کارخانه برنجکوبی عزیزی اردبیل - پارس آباد
125 کارخانه برنجکوبی پورشعبان گیلان-صومعه سرا
126 بازرگانی برنج فتح اللهی - عبادی گیلان - اسالم
127 کارخانه برنجکوبی عسگر بادفر گیلان - جوکندان
128 بازرگانی برنج رضایی گیلان - آبکنار